4 april 2023

Prestatie fundering voorschrift

Het nieuwe kwaliteitszorgsysteem heeft de ‘oude’ NOC*NSF-normen omgevormd tot prestatievoorschriften en materiaalspecificaties.

Voor funderingen en onderbouwen van buitensportaccommodaties betekent dit dat iedere onderbouw en/of fundatie aan dezelfde prestatievoorschriften zoals stabiliteit, hoogteligging, vlakheid en waterdoorlatendheid moet voldoen. De materiaalspecificaties van alle ‘bewezen’ fundaties en onderbouwen worden overgenomen op de sportproductenlijst, zodat opdrachtgevers in aanbestedingen hiernaar kunnen verwijzen. Materiaalspecificaties zijn openbaar en niet bedrijfsgebonden.

In het funderingvoorschrift is voor de niet gebonden en niet dynamische funderingstypes gebruik gemaakt van de stabiliteitseisen uit de voormalige normen voor voetbal (renovatienorm, indringing maximaal 10mm), hockey en korfbal (concept renovatienorm, indringing maximaal 7mm). Voor dynamische funderingen (bijv. lava/rubber) en zand-gemengde fundaties (bijv. zand/lava en zand/steagran) is enkel voor renovatieprojecten een maximale indringing van 15mm in het funderingvoorschrift opgenomen.

Uitzondering

In 2023 wordt aan de materiaalspecificaties van de aanbevolen materialen op de sportproductenlijst de voorgenoemde indringingswaarde toegevoegd. Voor certificatie is het behalen van deze waarde voldoende als stabiliteit van funderingen en onderbouwen. Staat een materiaal niet op de sportproductenlijst geldt de algemene indringingseis uit het fundering- en of onderbouwvoorschrift.

LWD-methode

De Light Weight Deflectometer (LWD) of handvalgewicht is een draagbare uitvoering van de Falling Weight Deflectometer (FWD) of Valgewichtdeflectiemeter. De LWD is speciaal ontwikkeld voor draagkrachtmetingen op zand en funderingsmaterialen, zoals bij de aanlegfase van wegen, vliegvelden en bedrijfsverhardingen. Ook in de sportveldenwereld in België, Duitsland en Engeland wordt deze methode toegepast. We noemen een LWD-meting ook wel ‘dynamische plaatbelastingsproef’. Het principe van de LWD bestaat uit het meten van de doorbuiging van een materiaal door middel van een dynamische belasting met een vallend gewicht. De LWD-methode berekent in plaats van de inslag-hardheid, welke wordt bepaald bij de indringingsproef, de stijfheid van een constructie en is hiermee prestatie gericht. De stijfheid van een constructie geeft de draagkracht van een fundatie weer in Megapascal (MPa).

Met de LWD-methode is het mogelijk één prestatie voorschrift voor alle fundaties en onderbouwen vast te stellen. De resultaten vanuit deze meting zijn locatiegebonden. Zo kan eenzelfde constructieopbouw in het Groene Hart anders scoren dan op de Veluwe. Hiermee sluit de methode aan op de zienswijze van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem om locatiespecifieke constructies te ontwerpen en realiseren onder regie van de opdrachtgever.

Implementatie

De LWD-methode is niet bij alle erkende instituten bekend. Tevens is bij invoering van deze testmethode een investering vanuit de instituten noodzakelijk. Om een geleidelijke overgang te realiseren is het streven om de LWD-methode per 1 januari 2024 in te voeren en in het jaar 2023 meerdere informatiebijeenkomsten te organiseren. Naast deze informatiebijeenkomsten wordt ook in samenwerking met de erkende instituten onderzoek gedaan naar de uitvoering van de methode. Onderzoek wordt gedaan naar de prestatie-eis aan het resultaat, door middel van vergelijkingsonderzoek met de impulsator. Ook wordt gekeken naar een mogelijk gezamenlijke inkoop van het meetinstrument.

Geovlies

Naast de uitzondering op de algemene stabiliteitswaarde en het onderzoek naar de LWD-methode is per 1 juni 2023 in het fundering voorschrift voor buitensportaccommodaties de verplichting voor de toepassing van een geovlies opgenomen wanneer geen shockpad (prefab of insitu) wordt toegepast. Bij het toe te passen geovlies wordt aanbevolen om met een waterdoorlatendheid van meer dan 600ml/uur rekening te houden.